Kanske en ängsrobot är lösningen

Introduktionen av ängsmarker i urbana miljöer har ökat under de senaste tio åren. Ängsmarken bidrar med ökad biologisk mångfald, minskad skötselintensitet och estetiska värden. En bromskloss i utvecklingen i kommuner och hos förvaltare är att skötseln kan vara besvärlig och dyr. I ett examensarbete vid SLU, undersöker Isa Hellman på landskapsingenjörsprogrammet möjligheten att använda en ängsrobot som lösning på skötselproblematiken.

Isa Hellman skriver bland annat att ambitionen och efterfrågan att i större utsträckning introducera ängsmark i urban miljö de senaste 10 åren ständigt har ökat. Ängsmark bidrar med flera kvalitéer och fördelar gällande biologisk mångfald, minskad skötselintensitet och ett estetiskt värde avseende ytans rika blomning. Det som hindrar kommuner och förvaltare att expandera ängen ytterligare är problematiken rörande besvärliga och dyra skötselinsatser. Kandidatarbetet undersöker hur representanter från utemiljöbranschen ser på äng som skötselprodukt och möjligheten till ökad användning av ängsytor om ny skötselteknik för äng utvecklas. Utfallet av undersökningen visar ett tydligt intresse för en ängsrobot som lösning på skötselproblematiken. Främst uppskattas uppsamlingsfunktionen hos roboten som kan paketera mini-balar av det slagna gräset. Mini-balarna skulle kostnads- och tideffektivisera ängsskötseln. Mini-balarna möjliggör också en enklare hantering av återbruk av gräset. Restprodukten som blir av det slagna gräset kan, beroende på hur förorenat gräset är, användas som foder eller gå till biogas. Representanterna från utemiljöbranschen ser fördelar med en ökning av ängsmark inom sin förvaltning och tror samtidigt att produktidén – Ängsroboten – kan hjälpa till att övervinna de hinder för ängsskötsel som just nu hämmar ängens utveckling.
Ladda ner skriften här.