Green cities vill höja kunskapsnivån kring mervärden med gröna städer

Hur påverkar avståndet till närmsta grönområde vår hälsa? Och hur bidrar plantering av buskar och perenner i gatumiljöer till förbättrad dagvattenhantering och ökad mattillgång för insekter? Projektet Green cities lanserades i januari 2021 för att höja medvetenheten och kunskapsnivån kring fördelarna med gröna städer.

Inom ramen för projektets fem fokusområden – Hälsa, Social sammanhållning, Klimat, Biologisk mångfald och Ekonomi – tittar man på utmaningarna vi ställs inför med varmare klimat, växande och förtätade städer, minskande biologisk mångfald och ensamhet hos delar av befolkningen. Forskningen visar att grönska har en positiv inverkan på vår hälsa och sociala sammanhållning. Den främjar också biologisk mångfald och kan samtidigt minska effekterna av klimatförändringarna. Utöver de snabba, specifika och mätbara lösningar som grön landskapsarkitektur i form av exempelvis parker, regnbäddar och gröna tak- och väggar ger, pekar forskningen också på stora samhällsekonomiska vinster. Trots detta får grönska ofta stå tillbaka för nya bostäder, infrastruktur och hårdgjorda ytor.

Green cities har beviljats EU-stöd för att synliggöra vikten av gröna städers mervärden för politiker, stadsplanerare, kommuner, projektutvecklare och andra yrkesverksamma i 13 europeiska länder, däribland Sverige.

Inom projektet anordnas den internationella tävlingen European Green Cities Award. Tävlingen går ut på att lyfta projekt som genom sina planteringar och gestaltande har bidragit positivt till stadsutvecklingen. Tävlingen sker i två steg – i första omgången väljs ett projekt som kan representera Sverige i den internationella tävlingen. Sedan tävlar Sveriges bidrag mot bidrag från övriga Europa. Skicka in ditt bidrag senast den 24 juni! Läs mer här eller ladda ner tävlingsformuläret direkt här!

Här kan du också läsa mer om projektet i stort!