Här är de nominerade till Planpriset

Fyra kommuner nomineras till Planpriset 2021 för bästa samhällsplanering: Malmö, Stockholm. Umeå och Ödeshög. Planpriset är Sveriges Arkitekters pris för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Syftet med priset är att stimulera och ge spridning åt goda exempel. Vinnaren tillkännages på Arkitekturgalan den 7 april.
Läs mer om tävlingen och juryns fullständiga motiveringar här!

Ur juryns motiveringar

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö för planprogrammet Sofienlund.
Foto: GianLuca La-Bruna
Stockholms byggnadsnämnd, för byggnadsordning och arkitekturpolicy.

”Malmö stad bryter ny mark i planeringen av Sofielunds verksamhetsområde när de prioriterar kultur- och industriverksamhet i stället för bostäder i ett centralt läge. Programmet inkluderar en kulturljudszon som värnar de bullrande verksamheternas rätt att vara kvar och utvecklas på egna villkor. Nybyggnad är bortvald till förmån för att behålla de verksamheter och byggnader som redan finns. Att spara befintlig industribebyggelse blir även ett sätt att erbjuda billiga lokaler till lokala föreningar, verksamheter och grupper som annars ofta åsidosätts i planeringen.”

”Med utgångspunkt i stadens karaktärsdrag ger strategidokumenten konkret vägledning för stadens framtida gestaltning i plan- och bygglovsprocesserna. I byggnadsordningen fördjupas kunskapen om hur Stockholm har växt fram i samklang med landskapet; hur de höga norrvända förkastningsbranterna, grusåsen, fjärdarna och strömmarna präglat staden. I arkitekturpolicyn lyfts vikten av att formulera en platsspecifik arkitektonisk idé, liksom att utveckla stadens identitet med konst och tillfällig arkitektur. Tillsammans inpräntar de betydelsen av att bygga stad med kunskap om landskapet och den befintliga bebyggelsen.”

Umeå kommun för sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivningar.

”I Umeå står social hållbarhet och medborgarnas perspektiv i fokus när staden tar fram stadsdelsbeskrivningar som grund till framtida planering. Rapporten “Umeås stadsdelar – så står det till!” bygger på ett förebildligt analysarbete av platsen, de boende och deras upplevelse av trivsel och trygghet. För varje stadsdel träder en tydlig bild av lokala förutsättningar fram; vad som uppskattas och vad som behöver åtgärdas i kommande planering. Rapporten är ett konkret stöd för kommunens olika verksamheter, för bygg- och fastighetsaktörer samt för ideella organisationer – som alla har en viktig roll i att stärka och utveckla sociala värden i stadsdelarna.”

Översiktsplan Ödeshög.
Illlustration: Ödeshög kommun.

”När Ödeshög gör en ny översiktsplan utgår de från den lilla kommunens kvaliteter: närheten till Vättern, småstadsidentiteten och det lokala föreningslivet. Tack vare att kommuninvånarna har involverats tidigt i processen bygger översiktsplanen inte på önsketänkande utan på medborgarnas behov och lokala förutsättningar. Det digitala formatet gör översiktsplanen lättillgänglig och är ett fint exempel på hur användarvänlig digitalisering går att uppnå med små medel.”