Insatser för biologisk mångfald i Solna

Humla och vilda blommor i Tivoli, Bergshamra.

Bin, fjärilar och andra pollinatörer får förbättrad livsmiljö då Solna satsar på fler sandbäddar, ökad tillgång till föda (i form av vilda, blommande växter) och återställning av naturmark. Under 2019 påbörjade staden omställningsarbetet som med statliga medel från Länsstyrelsen Stockholm nu kan fortsättas under 2020.

Solna stad, som hamnade på plats 25 i Naturskyddsföreningens rapport om svenska kommuners arbete för att gynna bin och andra pollinatörer, gjorde en inventering av pollinerande och sandlevande insekter 2019 och hittade drygt 300 arter, varav 59 var vildbin. Värdefull information som varit en grund i stadens arbete för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Läs mer här!