Så kan vi hjälpa bina

bee-1528302

Bin är viktiga för oss, men hotade. Det finns ett antal åtgärder som kan hjälpa de svenska bina och så att de pollinerar mera och att producera mer honung. Forskaren Eva Forsgren på SLU och representanter för biodlarföreningar ger tips om hur var och en kan hjälpa bin:

 • Plantera växter som honungsbin och andra pollinatörer behöver. Du behöver inte ha en stor trädgård – en balkonglåda räcker.
 • Klipp inte allt gräset när klövern blommar, och spara lite maskrosor. Bin älskar att samla nektar från klöver och maskrosor.
 • Sätt upp biholkar eller andra boplatser för bin och humlor. Här kan du läsa hur dessa kan göras.
 • Skaffa två bikupor. Dela med grannar och familj, eller sköt dem själv. Här finns information och länkar om biodling.
 • Välj lokal eller svensk honung när du handlar så bidrar du till pollineringen.

Här är exempel på åtgärder som kan hjälpa svenska odlingar och jordbruk att säkra sin pollinering i framtiden:

 • Svenska lantbrukare satsar på pollinatörsvänliga remsor mellan åkrarna där en rik flora kan trivas. En ökad biodiversitet eller mångfald bland växterna gynnar bina som måste kunna samla nektar från maj ända fram till augusti, september. Ju mer blommor, desto mer nektar till honung. Och ju fler blommor som lockar bina, desto bättre pollinering av våra grödor.
 • Skapa tydliga avtal kring pollinering mellan bönder och biodlare. Pollinering kan öka skördarna upp till 70 procent beroende på gröda och gör ofta att andra mindre miljövänliga metoder för att öka skörden kan minskas eller helt uteslutas.
 • Plantera in växtlighet som gynnar pollinatörer även i tätbygd, det gynnar stadsodlingen.
 • Slå vägrenarna vid rätt tidpunkt så att pollinatörerna kan dra nytta av blommorna utan att man behöver äventyra trafiksäkerheten.
 • Ge trädgårdsintresserade och kolonister stöd för att hålla bin. Detta ökar skörden samtidigt som de bidrar till att ökar antalet och sprider svenska bin till fler områden.
 • Minimera mängden bekämpningsmedel i jordbruk och trädgård, de hotar alla insekter, även bina.

FAKTA

Minskande mångfald är ett hot
Kyla i juni är en naturlig variation i vädret som inte utgör det verkliga hotet mot bina. Den minskade mångfalden av växter i dikesrenar och mellanrum i odlingslandskapet och brist på grönområden med varierad och rik växtlighet i tätorterna är det långsiktiga problemet. Bina flyger inte mer än några kilometer från kupan och är beroende av en mångfald växter som blommar i följd efter varandra från maj till augusti.

Växter som bina dras till
De växter bina dras till och samlar nektar ifrån kallas dragväxter. Från maj till september är dessa framför allt maskros, frukt- och bärbuskar, höstraps, hallon, vitklöver, vårraps, mjölkört, lindblom och ljung.

Bikalendern ger kunskap om klimatförändringar
Fyra svenska universitet, länsstyrelserna och SMHI arbetar tillsammans i fenologiprojektet ”Bikalendern” där både forskare och biodlare samlar information om klimatförändringar och förskjutning i odlingssäsongen. Genom att dokumentera årstidsmönster via databanken vill man få kunskap om klimatförändringens effekter.
Bikalendern ska också ge biodlare en bild av när och var de olika dragblommorna blommar och när bina ”drar”, och när det kan krävas hjälpåtgärder som att stödplantera växter eller ha varmare kupor.

Värdet av pollineringen ökar
Det ekonomiska värdet av honungsbinas pollineringstjänster i Sverige ligger mellan 260 och 466 miljoner kronor, (enligt rapporten ”Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige” från Jordbruksverket 2011). I USA, där den naturliga pollinationen på många ställen satts ur spel, är värdet på honungsbinas pollinering högre än i Sverige. En pollineringsindustri har vuxit fram, där odlarna beställer och betalar för att få mängder av bin transporterade till sina odlingar vid rätt tillfälle i blomningen.

Mer information finns bland annat här.

Källa: Svenska Bin (svenskabin.se)