Invasiva arter förbjuds

Lysichiton americanusFrån och med i dag, den 3 augusti 2016, är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 arter
inom EU. Det handlar om så kallade invasiva främmande arter.

Sex av de 37 arterna finns viltlevande i Sverige. De är:

  • Kabomba, Cabomba caroliniana
  • Tromsöloka, Heracleum persicum
  • Gul skunkkalla, Lysichiton americanus (bilden)
  • Signalkräfta, Pacifastacus leniusculus
  • Ullhandskrabba, Eriocheir sinensis
  • Rödörad, gulbukad samt gulörad vattensköldpadda, Tracemys scripta

Invasiva arter är växter och djur som hotar den biologiska mångfalden genom att sprida sig utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. Då kan ursprungliga arter konkurreras ut och ekosystem skadas.

Diskussioner pågår inom EU om att lista ytterligare 17 arter som invasiva främmande arter av unionsbetydelse. EU:s genomförandekommitté ska ha en omröstning om listning av dessa arter i april 2017. Bland dessa arter ingår bland annat jättebjörnloka, Heracleum mantegazzianum, och jättabalsamin, Impatiens glandulifera.

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag på ny svensk förordning och ändring i den befintliga förordningen om invasiva främmande arter, som ett komplement till EU-förordningen (1143/2014). Regeringsbeslut om detta förslag kan komma att tas i höst.