Rapport från EU:s femtonde Urban Week

I början av oktober 2017 fylldes Bryssels gator med promenerande deltagare i EU:s Urban Week. Runt EU-kvarteren kryssade fotgängarna mellan stillastående bilköer och mer rörliga cyklister utrustade med mobila kartor för att försöka hitta till de hundratals arenor för workshops och föredrag som EU:s Regionalkommitté anordnade 9-12 oktober. Urban Week fick således genom Bryssels dygnslånga metro- och bussförarstrejk, en gående start i strålande solsken på temat sammanhållning mellan städer och regioner på lokal, regional och nationell nivå.
EUs Urban Week 2017 var den femtonde som anordnades av EU:s Regionalkommitté. Det övergripande syftet är att stads- och regionledningarna i EU:s 28 medlemsländer årligen ska kunna stämma av det fortlöpande arbetet med Urban Agenda. Agendan kan sägas vara en arbetsmetod för regionerna att arbeta mot en effektivare användning av resurserna för en demokratisk och hållbar stads- och regionutveckling. Den senaste överenskommelsen inom rullande femårsplan 2014-20 slöts i Amsterdam 2016, länk finns här.

En av målsättningarna är att städernas och regionernas utveckling ska främja EU:s övergripande riktlinjer. Med fler än 70 procent av EU:s befolkning boende i städer, menar Urban Agenda att utvecklingen av Urbana Områden kommer att få en avgörande betydelse för den framtida hållbara utvecklingen – ekonomiskt, för miljön och socialt – för EU och dess invånare.
Urban Agendas tre stöttepelare är bättre regelverk, bättre bidragsfinansiering, bättre kunskapsbas och spridning. Det är till förmån för bättre och återkommande kunskapsutbyte och spridning av forskning och utveckling städerna och regionerna emellan som Urban Week syftar. En plan för bättre sammanhållning, Cohesion Report nr 7, blev klar i september.

Deltagarna utgjordes huvudsakligen av representanter från EU-ländernas offentliga förvaltningar med talare som redovisade hur deras respektive pågående projekt inom stadsplanering och region fortskred. Det handlar ofta om kommunikationer på olika plan, med utnyttjande av uppdaterad IT-teknik för såväl offentlig samfärdsel som åldringsvård i hemmet. Miljö- och hållbarhetstänkande med strävan mot integration stad och omland genomsyrade föredragen. Ett återkommande tema gällde hur medborgarnas behov och önskemål skulle tas till vara.

Urban Weeks workshops och seminarier är öppna för var och en och är gratis. Jag prövad e denna gång  att anmäla mig direkt till olika workshops istället för att gå via presskontoret. Det gick utmärkt och förordas med tanke på hur få svenskar och dito journalister som syns till under Urban Week. Det brukar dock finnas ett svenskt inslag i tävlande regionala projekt för RegioAwards, Regionalkommitténs motsvarighet till en Oscar för bästa regionsamarbete.
Bland hundratals workshops och sammankomster fördelade över för- och eftermiddagspass samt kvällsmingel och fester, deltog undertecknad bland annat i workshopen ”Integrated Planning, Design & Finance for Urban Resilience”. Denna workshop var lika fullsatt som övriga jag
deltog i, där vid en handuppräckning konstaterades att majoriteten av ett hundratal d elta gar  ekom från offentlig stadsplanering. Inledande föredrag hölls av Riccardo Crescenzi, professorvid London School of Economics, Paul Nathanail, professor vid University of Nottigham ochKristiaan Borret, Bouwmeester maitre architecte, Bryssel. Samtliga kan slås på nätet. Ricardo Crescenzi redogjorde för sin EU-finansierade forskning om betydelsen av multinationella företags investeringar för den regionala ekonomin och dess narrativ. Men det är inte nödvändigtvis storleken på utländska investeringar som avgör framgången, utan snarare hur innovativ regionen är att omsätta tillgångarna i design och planering för hållbara städer. På den linjen fortsatte Paul Nathanail, som menade att landanvändning och spatial planering
med styrning av den Urbana Metabolismen för jord – sediment – vatten, återvinning och förbättrad resurseffektivitet var avgörande element för hållbara regionala satsningar. Kristiaan Borret företräder Bryssels bygg- och planeringskontroll Bouwmeester, vilken finns representerad över hela Belgien. I Bryssel har han haft en del att göra, där den ofta nedgångna EU-huvudstaden vet att ta vara på EU:s finansieringsmöjligheter. Som supervisor betald av regeringen för att kritisera den, som Kristiaan Borret uttrycker det, är hans främsta uppgifter att skapa tävlingar för stadsplaneringsprojekt, forska genom design samt att genom informella möten etablera kvalitetstänkande hos alla inblandade i ett planerat projekt. Paradnumret är Bryssels egen stadsplaneringsenhet, IBGE, och dess år 2015 invigda totalintegrerade miljöbyggnad som utgör centrum för utvecklingen av industriområdet Tour&Taxis. Här huserar Bruxelles Environnement som framgångsrikt leder stadens grönstrukturer mot såväl större invånarinflytande som utökad integrering av grönområden i den stenlagda urbana väven.

Nästa EU Urban Week äger rum i Bryssel den 8-11 oktober 2018. Läs mer här.
CHRISTINA FAGERSTRÖM